Hovedseksjon

Eksamen

Eksamen (ST) VÅREN 2021:

Skriftlig eksamen for elever i videregående opplæring er avlyst våren 2021.

Privatisteksamener skal gjennomføres som vanlig (dette gjelder elever som selv har meldt seg opp i fag via Privatistkontoret).

Vg1 og Vg2: Ingen eksamener gjennomføres for Vg1 og Vg2

Vg3: Muntlig eksamen gjennomføres for avgangselevene på Vg3. Muntlig-praktisk eksamen gjennomføres ikke. Elever som er trukket til Muntlig-praktisk eksamen skal ikke ha eksamen. Dette gjøres ikke kjent for elevene før ved kunngjøring av eksamenstrekket i juni. 

Vg3-fag med muntlig-praktisk eksamen: Biologi 2, Fysikk 2, Informasjonsteknologi 2, Kjemi 2, Medie- og informasjonsteknologi 2, Breddeidrett 1

 

Vanligvis gjennomføres skriftlig eksamen siste halvdel av mai og muntlig første halvdel av juni. Dette er annerledes våren 2021, se over. 

I mai vil skolen informerer klasser om regler for eksamen. Det er svært viktig at hver enkelt elev setter seg inn i hvilke regler som gjelder for eksamen. Vedlagt informasjon om skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk eksamen, klagemuligheter, sykdom, ny, utsatt og særskilt eksamen, fusk, bortvisning og tilrettelegging. I ukene før eksamen får alle klasser særskilt informasjon om eksamen. 

Relevante lenker:

Eksamensreglement

Sentral informasjon fra Utdanningsdirektoratet (sett inn lenke: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/)

 

 

Standpunkt- og halvårsvurdering

Vg1:

Fag som har standpunktvurdering (avsluttende fag, karakteren kommer på vitnemålet): Engelsk, samfunnskunnskap, geografi, matematikk, naturfag

Fag som har terminvurdering (gjennomgående fag, karakteren kommer ikke på vitnemålet): Norsk, kroppsøving, fremmedspråk

Vg2:

Fag som har standpunktvurdering (avsluttende fag, karakteren kommer på vitnemålet): Alle programfag, matematikk, fremmedspråk (gjelder elever som hadde fremmedspråk på ungdomsskolen)

Fag som har terminvurdering (gjennomgående fag, karakteren kommer ikke på vitnemålet): Norsk, kroppsøving, historie, fremmedspråk (gjelder elever som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen)

Vg3:

Alle fag har standpunktvurdering

Klage

Standpunkt

Bare fag som har standpunktvurdering har klagerett.

Klagefrist: 10 dager fra karakteren er kunngjort (ca. 14. juni)

Hurtigklage (gjelder elever som har søkt høyere utdanning høsten -21): To dager fra kunngjøring av standpunktkarakter

Muntlig eksamen

Det er ikke anledning til å klage på vurderingen, kun formelle feil (f.eks. at eleven ikke får utdelt tema 24 timer før eksamen, forstyrrelser under eksamen etc.)

Klagefrist: 10 dager

Skriftlig, begrunnet klage leveres i skolens resepsjon innen fristen.