Hovedseksjon

Ambisjoner for elevene

2 elever i skolegården

Dybdelæring og kritisk tenkning preger undervisningen. Vi fremmer fordypning i fagene og utvikler tverrfaglige prosjekter. Vi øver elevene på refleksjon og til å se større sammenhenger. Dette ivaretas av et profesjonelt lærerfellesskap, der lærerne utvikler og diskuterer undervisning og læring innenfor egne fag og på tvers av fag.

Samarbeid med Universitetet i Oslo og Oslo Science City

Vårt varemerke er et samarbeid med Universitetet i Oslo og Oslo Science City. Vi er stolte over å kunne gi elevene muligheter til å lære sammen med studenter og forskere. Elevene blir kjent med studier og profesjoner. Samarbeidet bør bidrar til at elevene lykkes bedre i overgangen fra videregående skole til høyere utdanning, og samtidig gi økt motivasjon for læring. 

IB-programmet fremmer skolens akademiske profil og et internasjonalt mangfold.

Skolemiljø med åpenhet, respekt og toleranse

Skolen jobber for et inkluderende skolemiljø med åpenhet, respekt og toleranse. Lærerne følger opp VIP-makkerskap, et program som sikrer gode relasjoner i klassen. Våre elever trives på skolen. Vi har ulike elevaktiviteter og fellesarrangementer, et aktivt Elevråd og en populær skolerevy.

Blindern vgs skal:

Forberede elevene grundig til høyere studier

 • Skolen samarbeider nært med Universitetet i Oslo og Oslo Science City
 • Elevene forberedes til høyere utdanning gjennom variert og prosessorientert undervisning
 • Elevene trener på å bli kompetente skrivere
 • Elevene møter en vurderingspraksis som har læring som et overordnet mål
 • Elevene får opplæring i studieteknikk og gode arbeidsvaner

Utvikle nysgjerrige elever som har mot til å sikte høyt

 • Undervisningen legger til rette for utforskende arbeid og tverrfaglige prosjekter
 • Undervisningen relateres til virkelighetsnære situasjoner
 • Universitetssamarbeidet gir elevene innsikt i hvilke studiemuligheter som finnes

Styrke elevenes lokale og globale forståelse

 • Elevenes lokale, nasjonale og globale tilhørighet styrkes i samarbeidet mellom våre to programmer ST og IB
 • Elevene blir kjent med andre kulturer gjennom internasjonal utveksling
 • Elevene får økt forståelse for globale spørsmål gjennom relevant og dagsaktuell undervisning
 • Elevene engasjeres i internasjonale spørsmål i MUN, OD og andre aktiviteter

Være et inkluderende sted for elever og ansatte

 • Alle skal oppleve trygghet og trivsel
 • Skolen fremmer en tillitskultur med gjensidig respekt
 • Gode relasjoner danner grunnlaget for et godt skolemiljø
 • Skolen skal være mobbefri