Hovedseksjon

Ambisjoner for elevene

2 elever i skolegården

Dybdelæring og kritisk tenkning preger undervisningen. Vi fremmer fordypning i enkeltfagene og i tverrfaglige prosjekter. Vi øver elevene til å utforske, reflektere, være kritiske kildebrukere. Utvikling av undervinsingen ivaretas av et profesjonelt lærerfellesskap, der lærerne vurderer undervisning og læring sammen.

Vårt varemerke er samarbeid med Universitetet i Oslo, Oslo Science City, OsloMet og Den kulturelle skolesekken. Vi er stolte over å gi elevene undervisning som er utarbeidet sammen med forskere og kunstnere. Samarbeid med eksterne partnere kan bidra til å gi elevene motivasjon og nysgjerrighet for videre studier og profesjoner, og gjerne til at elevene kan lykkes bedre i overgangen fra videregående skole til høyere utdanning. 

IB-programmet fremmer skolens akademiske profil og et internasjonalt mangfold.

Skolen jobber for et inkluderende skolemiljø med åpenhet, respekt og toleranse. Lærerne følger opp et makkerskapsprogram som sikrer gode relasjoner i klassen. Våre elever trives på skolen. Vi har ulike elevaktiviteter og fellesarrangementer, et aktivt Elevråd og en populær skolerevy.

Blindern vgs overordnede mål er:

Forberede elevene grundig til høyere studier

 • Skolen samarbeider nært med Universitetet i Oslo og Oslo Science City
 • Elevene forberedes til høyere utdanning gjennom variert og prosessorientert undervisning
 • Elevene trener på å bli kompetente skrivere
 • Elevene møter en vurderingspraksis som har læring som et overordnet mål
 • Elevene får opplæring i studieteknikk og gode arbeidsvaner

Utvikle nysgjerrige elever som har mot til å sikte høyt

 • Undervisningen legger til rette for utforskende arbeid og tverrfaglige prosjekter
 • Undervisningen relateres til virkelighetsnære situasjoner
 • Universitetssamarbeidet gir elevene innsikt i hvilke studiemuligheter som finnes

Styrke elevenes lokale og globale forståelse

 • Elevenes lokale, nasjonale og globale tilhørighet styrkes i samarbeidet mellom våre to programmer ST og IB
 • Elevene blir kjent med andre kulturer gjennom internasjonal utveksling
 • Elevene får økt forståelse for globale spørsmål gjennom relevant og dagsaktuell undervisning
 • Elevene engasjeres i internasjonale spørsmål i MUN, OD og andre aktiviteter

Være et inkluderende sted for elever og ansatte

 • Alle skal oppleve trygghet og trivsel
 • Skolen fremmer en tillitskultur med gjensidig respekt
 • Gode relasjoner danner grunnlaget for et godt skolemiljø
 • Skolen skal være mobbefri