Ambisjoner for elevene

2 elever i skolegården

Dybdelæring og kritisk tenkning preger undervisningen. Vi fremmer fordypning i fagene og utvikler tverrfaglige prosjekter. Vi øver elevene på refleksjon og til å se større sammenhenger. Dette ivaretas av et profesjonelt lærerfellesskap, der lærerne utvikler og diskuterer undervisning og læring innenfor egne fag og på tvers av fag.

Samarbeid med Universitetet i Oslo

Vårt varemerke er et samarbeid med Universitetet i Oslo. Vi er stolte over å kunne gi våre elever muligheten til å lære sammen med forskere og studenter ved UiO. Elevene opplever og blir kjent med campus og studielivet mens de fortsatt er elever i videregående skole. Samarbeidet bidrar til at våre elever lykkes bedre i overgangen fra videregående skole til høyere utdanning.

IB-programmet fremmer skolens akademiske profil og et internasjonalt mangfold.

Skolemiljø med åpenhet, respekt og toleranse

Skolen jobber for et inkluderende skolemiljø med åpenhet, respekt og toleranse. Våre elever trives på skolen. Vi har ulike elevaktiviteter og fellesarrangementer, et aktivt Elevråd og en populær skolerevy.

Blindern vgs skal:

Være byens beste studieforberedende skole

 • Skolen samarbeider nært med Universitetet i Oslo
 • Elevene forberedes til høyere utdanning gjennom variert og prosessorientert undervisning
 • Elevene trener på å bli kompetente skrivere
 • Elevene møter en vurderingspraksis som har læring som et overordnet mål
 • Elevene får opplæring i studieteknikk og gode arbeidsvaner


Utvikle nysgjerrige elever som har mot til å sikte høyt

 • Undervisningen legger til rette for utforskende arbeid og tverrfaglige prosjekter
 • Undervisningen relateres til virkelighetsnære situasjoner
 • Universitetssamarbeidet gir elevene innsikt i hvilke studiemuligheter som finnes


Styrke elevenes internasjonale forståelse og tilhørighet

 • Elevenes lokale, nasjonale og globale tilhørighet styrkes i samarbeidet mellom våre to programmer ST og IB
 • Elevene blir kjent med andre kulturer gjennom internasjonal utveksling
 • Elevene får økt forståelse for globale spørsmål gjennom relevant og dagsaktuell undervisning
 • Elevene engasjeres i internasjonale spørsmål i MUN, OD og andre aktiviteter


Være et inkluderende sted for elever og ansatte

 • Alle skal oppleve trygghet og trivsel
 • Skolen fremmer en tillitskultur med gjensidig respekt
 • Gode relasjoner danner grunnlaget for et godt skolemiljø
 • Skolen skal være mobbefri