Ambisjoner for elevene

2 elever i skolegården

Dybdelæring og kritisk tenkning preger undervisningen. Vi fremmer fordypning i fagene og utvikler tverrfaglige prosjekter. Vi øver elevene på refleksjon og til å se større sammenhenger. Dette ivaretas av et profesjonelt lærerfellesskap, der lærerne utvikler og diskuterer undervisning og læring innenfor egne fag og på tvers av fag.

Samarbeid med Universitetet i Oslo og Oslo Science City

Vårt varemerke er et samarbeid med Universitetet i Oslo og Oslo Science City. Vi er stolte over å kunne gi elevene muligheter til å lære sammen med studenter og forskere. Elevene blir kjent med studier og profesjoner. Samarbeidet bør bidrar til at elevene lykkes bedre i overgangen fra videregående skole til høyere utdanning, og samtidig gi økt motivasjon for læring. 

IB-programmet fremmer skolens akademiske profil og et internasjonalt mangfold.

Skolemiljø med åpenhet, respekt og toleranse

Skolen jobber for et inkluderende skolemiljø med åpenhet, respekt og toleranse. Lærerne følger opp VIP-makkerskap, et program som sikrer gode relasjoner i klassen. Våre elever trives på skolen. Vi har ulike elevaktiviteter og fellesarrangementer, et aktivt Elevråd og en populær skolerevy.

Blindern vgs skal:

Forberede elevene til høyere studier

Skolen samarbeider nært med Universitetet i Oslo og Oslo Science City
Elevene forberedes til høyere utdanning gjennom variert og prosessorientert undervisning
Elevene trener på å bli kompetente skrivere
Elevene møter en vurderingspraksis som har læring som et overordnet mål
Elevene får opplæring i studieteknikk og gode arbeidsvaner

Utvikle nysgjerrige elever som har mot til å sikte høyt

Undervisningen legger til rette for utforskende arbeid og tverrfaglige prosjekter
Undervisningen relateres til virkelighetsnære situasjoner
Universitetssamarbeidet gir elevene innsikt i hvilke studiemuligheter som finnes

Styrke elevenes internasjonale forståelse og tilhørighet

Elevenes lokale, nasjonale og globale tilhørighet styrkes i samarbeidet mellom våre to programmer ST og IB
Elevene blir kjent med andre kulturer gjennom internasjonal utveksling
Elevene får økt forståelse for globale spørsmål gjennom relevant og dagsaktuell undervisning
Elevene engasjeres i internasjonale spørsmål i MUN, OD og andre aktiviteter

Være et inkluderende sted for elever og ansatte

Alle skal oppleve trygghet og trivsel
Skolen fremmer en tillitskultur med gjensidig respekt
Gode relasjoner danner grunnlaget for et godt skolemiljø
Skolen skal være mobbefri