Brukerundersøkelser

 

Om Elevundersøkelsen høsten 2018

Skolen har fokus på å styrke og etablere et trygt og godt skole- og læringsmiljø. Alle elever skal oppleve å bli sett og hørt.  Undersøkelsen viser at våre elever trives på skolen.

Rapporten presenterer resultater fra en skal fra 1 til 5, der 1 er lavest og 5 er høyest skår.

Elevundersøkelsen følges opp i Elevrådet, Skolens miljøutvalg (SMU) og Arbeidsmiljløutvalg (AMU).

Dette mener elevene - Resultatrapport høsten 2018

 

Om Foreldreundersøkelsen 2018

Foreldreundersøkelsen i Osloskolen ble gjennomført våren 2018 for foresatte med skolebarn under 18 år. For oss som videregående skole vil det si foresatte for vg1-elevene. Blant temaene er elevenes trivsel, støtte fra lærer og samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Foresattes tilbakemelding er viktig for at vi skal utvikle en enda bedre skole for alle.

Blindern vgs styrker skole-hjem-samarbeidet med to elevsamtaler i året på vg1, der også foresatte inviteres. Skolens hjemmeside og foreldreportal oppjusteres kontinuerlig, følg her også med på kalenderen.  

Skolen oppfordrer foreldre til å ta kontakt med skolen ved behov.  

Rapporten presenterer resultatene for vår skole sammenlignet med gjennomsnittet for alle osloskoler. Skala 1–5, der 1 er lavest og 5 er høyest skår.

Foreldreundersøkelsen følges opp i Elevrådet, Skolens miljøutvalg (SMU), Driftsstyret.

Dette mener foreldrene - Resultatrapport våren 2018