Information for Applicants (N)

Information for Applicants

Siden skoleåret 2016/17 har startet Blindern Videregående skole, som er Norges eldste IB-skole, vært en kandidatskole for IB Middle Years Programme (IB MYP) 4 og 5. Dette til svarer grunnskolens 10. trinn og videregående opplæring 1. trinn. Blindern vgs startet med undervisningen i Middle Years 4 og 5 i august 2016. Etter godkjenningen (antatt våren 2019) vil skolen være den første offentlige skolen i Norge med et 4-årig utdanningsløp innenfor International Baccalaureate.

Det er særskilt opptak til både Middle year 4 og 5 og IB Diploma Programme. Elever som søker på Middle year 4, søker på eget søknadsskjema. Elever til Middle year 5 og DP, søker via VIGO og på eget skjema. Aktuelle målgrupper for programmet er elever som er bosatt i Oslo for en kortere periode, elever som har gjennomført store deler av grunnopplæringen sin i utlandet og Oslo-elever som ønsker et alternativ til norsk skole.

Søknadsfrist er 1. april for Middle Year 4 og 1. mars for Middle Year 5.

MYP er IB sitt ungdomsskoleprogram og gir elevene de beste forutsetninger faglig og sosialt, for IB DP i Norge og utenlands.

MYP er et ambisiøst utdanningsprogram som tar mål av seg å utdanne verdensborgere som skal bidra til å skape en mer fredfylt verden. Elevene blir oppmuntret til å se sammenhengen mellom det de lærer på skolen og verden utenfor skolen.

All undervisning foregår på engelsk. MYP Blindern Underviser i 8 fag; engelskspråk og litteratur, norsk språk og litteratur, fremmedspråk, samfunnsfag,naturfag, matematikk, kroppsøving og kunst. Minst ett tverrfaglig opplegg hvertår.I MYP 5 gjennomfører elevene også et selvstendig personlig prosjekt. Elevene velger fag fra minst 6 faggrupper, og i MYP 5 gjennomfører de et selvstendig personlig prosjekt. Lærerplanene er internasjonale, tar utgangspunkt i sentrale begreper, og setter det inn i en global og lokal kontekst. På denne måten bringes verden og internasjonal kunnskap inn i klasserommet og gjøres relevant for elevenes hverdag. Elevene får kunnskaper og ferdigheter som gjør dem til verdensborgere. MYP legger vekt på å bevisstgjøre elevene om deres ansvar for sine omgivelser. Spesielt i Service as Action må elevene engasjere seg i nærmiljøet.

Lære å lære er sentralt i MYP. Elevene oppmuntres til å ta ansvar og bruke kunnskap og ferdigheter inn i nye og ukjente kontekster. Det legges vekt på solid fagkunnskap, sosiale ferdigheter, nysjerrighet og kreativitet. Se ibo.org for mer info.

Søkere fra Oslo er de som:

Er folkeregsitrert i Oslo ved søknadsfristens utløp

eller

Er ungdom med opplæringsrett som flytter til eller med foreldre/foresatte som er bosatt i Oslo senest ved skolestart, og sender inn nødvendig dokumentasjon på dette. Frist for innsending av dokumatasjon på botilhørighet i Oslo er 24. juni 2019.

Se også :

http://nab.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=11976&sok=1

http://www.ibo.org/programmes/middle-years-programme/