Kan vi endre oss?

Kan vi endre oss?

FN's klimapanel har gitt oss 12 år på å gjennomføre endringer for å hindre global oppvarming. Vi er i ferd med å nå et nivå som truer livsgrunnlaget vårt. Skal endringer skje, må vi ha kunnskap og vi må handle.

Bærekraftig utvikling står sentralt i opplæringen

Skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt.

Elevene skal utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.

Teknologisk kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling er også sentralt. Teknologiutvikling kan bidra til å løse problemer, men kan også skape nye. Kunnskap om teknologi innebærer forståelse av hvilke dilemmaer som kan oppstå ved bruk av teknologi, og hvordan disse kan håndteres.

Hva gjør vi på Blindern vgs?

I ukene fremover nå skal elevene i VG1 utforsker bærekraftige løsninger i et større tverrfaglig prosjekt. I naturfag og geografi jobber elevene med årsaker og virkninger av global oppvarming. VI ser filmen «Thank you for the rain» som viser hvordan klimaendringene rammer en bondefamilie i Kenya. Filmregissør Julia Dahr og hovedpersonen i filmen Kisulu Musya møtte elevene til samtale etter visningen.

 Elevene jobber med å finne klimavennlige løsningene. Elevene skal oppsøke ekspertise, de får blant annet besøke klimaøkonomer på universitetet i Oslo, bedriften Ocean Sun som arbeider med solcelleteknologi, arkitekter som arbeider med klimanøytrale bygg og byer og ulike politiske ungdomsorganisasjoner.

 Elevene undersøker og prøver ut ulike teknologiske, politiske eller personlige livsstilsendringer. De deltar i muntlige og digitale diskusjon i samfunnsfag og norsk hvor de skal  vise og prøve ut sitt engasjement i hva vi kan og bør gjøre i arbeidet mot global oppvarming.  

 Selv om dette er et tidsbegrenset prosjekt, er dette et livsprosjekt som ikke avsluttes før vi faktisk har klart å redusere klimagassutslippene så mye som FNs klimapanel mener vi må. Det viktigste i læringen er å bidra til endring nå og fremover. Eleven skal bli kompetente og rustet til å ta gode etiske og miljøvennlige valg. Også foreldre kan og bør ta del i og støtte opp om elevene læring og kunnskap om bærekraftig utvikling.

Blindern vgs har samarbeidet med UiO om prosjektet, som er å betegne som nytt og banebrytende i læringen om bærekraftig utvikling.