Klage på karakter

Klagefrister skriftlig eksamen:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/eksamen/klage-pa-eksamenskarakter/

 

Klagefrist standpunktkarakterer:

Klagen må være skriftlig, og signeres av eleven eller foreldrene (for elever under 18 år). Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen. Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager. Fristen går fra den dagen karakteren er kunngjort. Klagen skal leveres til skolen. Mer informasjon her: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vurdering/behandling-av-klager-pa-standpunktkarakterer-i-fag/

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/eksamen/klage-pa-standpunktkarakter/

 

Klage eksamen - skriftlig med underskrift. Leveres skolen.

Klage standpunktskarakter - skriftlig begrunnet klage med underskrift. Leveres skolen.